top of page
Woodfish gins logo

(Les conditions générales sont disponibles en français ci-dessous)

(General conditions in English are available below)

Algemene voorwaarden versie 05/24, dd01/05/2024

Ondernemingsgegevens:
Woodfish VOF
Vijverstraat 11 – BE-9230 Wetteren
BE0725.867.529
info@volume7gin.com - info@40-15gin.com
+32 478 15 47 71
(hierna Woodfish VOF)

Artikel 1: Toepassingsgebied
1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop www.volume7gin.com en www.40-15gin.com (hierna “klant”) van Woodfish VOF. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.
1.2. Door online te bestellen verklaart de koper aan Woodfish VOF de wettelijke leeftijd van minimum 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of te drinken. Overeenkomstig artikel 6, paragraaf 6 van de wet van 24 januari 1977 kan er ten allen tijde gevraagd worden om aan te tonen dat de klant de minimum leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 
1.3. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien Woodfish vof deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.
1.4. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant uitdrukkelijk aanvaard door het sluiten van een overeenkomst met Woodfish VOF via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
1.5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Woodfish VOF verbindt zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.
1.6. Woodfish VOF behoudt zich het recht voor om een bestelling van de klant te weigeren. Desgevallend wordt de klant hiervan onverwijld op de hoogte gebracht.

 

Artikel 2: Prijs 
2.1. Alle prijzen zijn standaard uitgedrukt in euro, inclusief BTW en accijnzen. Indien hiervan afgeweken wordt, worden taksen en BTW duidelijk apart vermeld. De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De afbeeldingen dienen louter ter illustratie en kunnen elementen bevatten die geen deel uitmaken van het product of de prijs.
2.2. De leveringskosten worden meegedeeld aan de klant alvorens deze overgaat tot bestelling. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat deze kosten volledig betaald worden door de klant, tenzij anders vermeld.
Enkel kosten van eventuele nazendingen zullen ten laste van Woodfish VOF vallen.
2.3. Woodfish VOF behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. Woodfish VOF kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van BTW, belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

2.4. Kopers buiten België zijn als enige verantwoordelijkheid voor het respecteren van de lokale regels rond importeren van alcohol. Eventuele bijkomende importkosten, douanekosten, accijnzen en andere kosten zijn voor de rekening van de koper.

 

Artikel 3: Bestelling
3.1. De overeenkomst tussen de klant en Woodfish VOF komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen ervan aan Woodfish VOF wanneer de daarmee overeenstemmende knop aanklikt.
3.2. De algemene voorwaarden zijn consulteerbaar tijdens de bestelprocedure en op de website en worden als downloadbare link beschikbaar gesteld op de webshop, voorzien van een versienummer en datum.

 

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud
4.1. De artikelen blijven eigendom van Woodfish VOF of desgevallend de eigendom van de betrokken partner van Woodfish VOF tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten indien de klant kiest voor levering.

 

Artikel 5: Betaling
5.1. Betaling gebeurt steeds elektronisch via de betaalmiddelen die op dat moment aangeboden worden in de webshop. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 6: Levering
6.1. De levering van de aangekochte goederen gebeurt in principe uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Vertraging in de levering van deze goederen of diensten geeft in geen enkel geval recht op enige schadevergoeding.
6.2. Voor de levering van de bestelde goederen doet Woodfish VOF beroep op de diensten van Bpost en DPD, dewelke eigen leveringsschema’s hanteren. Enige wijziging aan het leveringsschema door Bpost of DPD kan niet worden toegerekend aan Woodfish VOF.
6.3. Indien de klant op het ogenblik van levering niet thuis is of niet in de mogelijkheid verkeert om de levering te aanvaarden, zal de levering, al naargelang het geval, plaatsvinden volgende de standaardprocedures van Bpost of DPD.
6.4. Indien de klant de levering niet gaat afhalen binnen de in artikel 6.3. voorziene termijn en conform de standaardprocedures waar in artikel 6.3. naar verwezen worden, zullen deze goederen teruggezonden worden naar Woodfish VOF en zal de overeenkomst geacht worden eenzijdig beëindigd te zijn door de klant. De klant zal hiervoor een bedrag gelijk aan de retourkost verschuldigd zijn. Het restsaldo zal door Woodfish VOF terug worden overgemaakt aan de klant.
6.5. Indien bepaalde goederen na bestelling om welke reden dan ook niet leverbaar blijken te zijn of niet (mee) geleverd worden, heeft Woodfish VOF, onverminderd de bepalingen van artikel 9, de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden met terugbetaling van de aankoopprijs en verzendkost van de niet-geleverde goederen, dan wel om de goederen zo spoedig mogelijk na te leveren op eigen kosten.
Dergelijke ontbinding of nazending kan geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding in hoofde van Woodfish VOF.
6.6. Woodfish VOF brengt de klant in de gevallen als omschreven in artikel 6.5., zo spoedig mogelijk op de hoogte van het verdere verloop van de levering van de bestelling. De klant heeft steeds de mogelijkheid om een nazending te weigeren. 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Woodfish VOF niet. Woodfish VOF is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Woodfish VOF is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via +32 478 15 47 71 of via info@volume7gin.com of info@40-15gin.com.
7.2. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Woodfish VOF. Woodfish VOF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
7.3. Bovendien kan Woodfish VOF in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. De omvang van enige mogelijke vergoeding van directe schade wordt beperkt tot het bedrag van de betreffende aankoop.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Woodfish VOF.
Informatie omtrent het herroepingsrecht:
8.1. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten hierna vermeld). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of de door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons (per gewone post: Woodfish VOF – Vijverstraat 11 – BE-9230 Wetteren, of per e-mail: info@volume7gin.com of info@40-15gin.com) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Hij kan daarvoor gebruik maken van een modelformulier. (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf) Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij de klant onverwijld op een duurzame drager (bv email) een ontvangstbevestiging van zijn/haar herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Uitzondering op het herroepingsrecht
8.3. De klant heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als de bestelling bestaat uit verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering is beschadigd of verbroken. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan de aankoop niet meer herroepen worden.
8.4. Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die op dat moment gedaan zijn, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 8.7. Woodfish VOF betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
8.5. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij/zij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, onbeschadigd aan ons terug te zenden of te overhandigen. Dit gebeurt tijdig indien de klant de goederen terugstuurt voordat deze termijn van 14 dagen is verstreken.
8.6. De klant zal de kost voor het terugzenden zelf dragen.
8.7. Woodfish VOF mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, gezien de integriteit, waaronder o.a. de verzegeling van de teruggestuurde goederen moet kunnen geverifieerd worden.
8.8. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van beschadiging of het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen.

 

Artikel 9: Overmacht
9.1. In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Woodfish VOF niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is Woodfish VOF niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van Woodfish VOF worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Artikel 10: Uitdrukkelijke aanvaarding
10.1. Het plaatsen van een bestelling bij Woodfish VOF via de webshop is enkel mogelijk indien de klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding “I agree to the Terms & Conditions”, zijnde “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” dienen aan te vinken.

 

Artikel 11: Productinformatie
11.1. Woodfish VOF streeft er naar om haar klanten in de mate van het mogelijke nauwkeurig, volledig en correct te informeren omtrent de producten die zij aanbiedt.
Het betreft een middelenverbintenis.
11.2. Ingeval er discrepanties zouden bestaan tussen de informatie die wordt verstrekt door Woodfish VOF en deze die vermeld staat op de productetiketten, zal de informatie op de productetiketten primeren.
11.3. De klant dient minstens alvorens tot consumptie over te gaan de beschikbare productinformatie te controleren. Door consumptie doet de klant uitdrukkelijk afstand van enig verhaal of enige vordering ten opzichte van Woodfish VOF.

 

Artikel 12: Klachten
12.1. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering vermeld te worden op de afleveringsnota, leveringsbon of vrachtbrief.
12.2. Eventuele andere klachten dienen onmiddellijk, en uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de aangekochte goederen, aan Woodfish VOF overgemaakt te worden. 

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en rechtsmacht
13.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Woodfish VOF en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
13.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van de vestigingsplaats van Woodfish VOF, bevoegd.

 

Artikel 14: Bewijs    
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

 

 

 

Conditions générales version 05/24, dd 01/05/2024

Données de l’entreprise :
Woodfish SNC
Vijverstraat 11 - BE-9230 Wetteren
BE0725.867.529
info@volume7gin.com - info@40-15gin.com
+32 478 15 47 71
(ci-après Woodfish SNC)

Article 1: Portée
1.1. Ces conditions générales s’appliquent à chaque accord conclu par un visiteur du webshop www.volume7gin.com ou www.40-15gin.com (ci-après « client ») de Woodfish SNC. Ces modalités font partie intégrante de l’accord avec le client. Elle ne peuvent être expressément déviée que par écrit.
1.2. En passant une commande en ligne, l’acheteur déclare à Woodfish SNC avoir l’âge légal d’au moins 18 ans pour acheter et boire des boissons alcoolisées. Conformément à l’article 6(6) de la loi du 24 janvier 1977, il peut être demandé à tout moment de démontrer que le client a atteint l’âge minimum de 18 ans.
1.3. Ces conditions générales prévalent sur les conditions qui proviennent du client ou d’un tiers, même si Woodfish SNC ne les a pas explicitement protestées.
1.4. L’application de ces conditions générales est explicitement acceptée par le client en concluant un accord avec Woodfish SNC via le webshop, conformément aux modalités de l’article 10 de ces conditions générales.

1.5. Si une ou plusieurs dispositions de ces conditions sont totalement ou partiellement invalables ou ou seraient annulées, cela n’entraîne pas la nullité des autres conditions générales. Woodfish SNC s’engage à remplacer la clause invalable par une clause juridiquement valide, qui correspondra à l’intention initiale, ou qui lui sera aussi proche que possible.

1.6. Woodfish SNC se réserve le droit de refuser une commande du client. Si nécessaire, le client sera informé sans délai.

 

Article 2: Prix

2.1. Tous les prix sont exprimés en euros, y compris la TVA et les droits d’accise. Le cas échéant, les impôts et la TVA sont clairement montrés séparément. Les prix affichés à la date de commande s’appliquent.

L’indication du prix se réfère uniquement à l’article tel que décrit en mots. Les images sont à des fins illustratives seulement et peuvent contenir des éléments qui ne font pas partie du produit ou du prix.

2.2. Les frais de livraison seront communiqués au client avant qu’il ne commande. En passant la commande, le client reconnaît que ces coûts sont payés en totalité par le client.

Seuls les coûts des envois après un envoi partiel seront à la charge de Woodfish SNC.

2.3. Woodfish SNC se réserve le droit de corriger toute faute de frappe concernant le prix. Woodfish SNC peut modifier unilatéralement les prix si ces changements de prix sont dus à des circonstances objectives indépendantes de sa volonté, telles que les modifications de la TVA, des taxes et des droits d’accise, des coûts de livraison, des coûts d’achat, des matières premières, etc. Cette liste de circonstances objectives n’est pas exhaustive et s’applique à titre d’exemple.

2.4. Les acheteurs en dehors de la Belgique sont seuls responsables du respect des règles locales en matière d'importation d'alcool. Tous les frais d'importation supplémentaires, les frais de douane, les droits d'accise et autres coûts sont à la charge de l'acheteur.

 

Article 3: Commande

3.1. L’accord entre le client et Woodfish SNC est validement conclu au moment du placement de la commande. La commande est passée en l’envoyant électroniquement à Woodfish SNC lorsque le bouton correspondant est cliqué.

3.2. Les conditions générales peuvent être consultées pendant la procédure de commande et sur le site web et sont disponibles sous forme de lien téléchargeable dans le webshop, avec un numéro de version et une date.

 

Article 4: Conservation du titre

4.1. Les articles demeurent la propriété de Woodfish SNC ou, le cas échéant, la propriété du partenaire de Woodfish SNC concerné jusqu’au paiement intégral du prix d’achat et, si nécessaire, des frais d’expédition si le client opte pour la livraison.

 

Article 5: Paiement

5.1. Le paiement est toujours effectué par voie électronique par le biais des moyens de paiement qui sont actuellement offerts dans le webshop. Chaque commande est immédiatement payable au moment de la conclusion de l’achat.

 

Article 6: Livraison

6.1. La livraison des marchandises achetées aura en principe lieu au plus tard sept (7) jours ouvrables après réception du paiement, à moins que les parties n’en conviennent autrement explicitement.

Le retard dans la livraison de ces biens ou services ne vous donne en aucun cas droit à une indemnisation.

6.2. Pour la livraison des marchandises commandées, Woodfish SNC s’appuie sur les services de Bpost et de DPD, qui utilisent leurs propres calendriers de livraison. Toute modification du calendrier de livraison par Bpost ou DPD ne peut être attribuée à Woodfish SNC.

6.3. Si le client n’est pas chez soi au moment de la livraison ou n’est pas en mesure d’accepter la livraison, la livraison aura, selon le cas, lieu selon les procédures standard de Bpost ou DPD.

6.4. Si le client ne va pas chercher la livraison dans le cadre de l’article 6.3. et conformément aux procédures normalisées énoncées à l’article 6.3. ces marchandises seront retournées à Woodfish SNC et l’accord sera réputé avoir été résilié unilatéralement par le client. Le client devra un montant égal aux coûts de retour pour cela. Le solde restant sera transféré au client par Woodfish SNC.

6.5. Si certaines marchandises s’avèrent indisponibles ou non livrées après commande pour quelque raison que ce soit, Woodfish SNC a la possibilité, sans préjudice des dispositions de l’article 9, de dissoudre l’accord avec le remboursement du prix d’achat et des frais d’expédition des marchandises non livrées, ou de livrer les marchandises le plus tôt possible à ses propres frais.

Une telle dissolution ou soumission ne peut donner lieu au paiement d’aucune indemnité par Woodfish SNC.

6.6. Dans les cas décrits dans l’article 6.5, Woodfish SNC informera le client au plus vite possible de la suite de la livraison de la commande. Le client a toujours la possibilité de refuser un envoi supplémentaire.

 

Article 7 : Responsabilité

7.1. Malgré le fait que le catalogue en ligne et le webshop sont compilés avec le plus grand soins, il est toujours possible que les informations fournies soient incomplètes, contiennent des erreurs matérielles ou ne soient pas à jour. Les erreurs ou erreurs évidentes dans l’offre ne lient pas Woodfish SNC. En ce qui concerne l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements fournis, Woodfish SNC n’est tenu d’une obligation de moyens. Woodfish SNC n’est en aucun cas responsable en cas d’erreurs matérielles manifestes, d’erreurs typographiques ou d’impression.

Si le client a des questions spécifiques sur la disponibilité, le délai de livraison ou la méthode de livraison, nous demandons au client de contacter notre service clientèle à l’avance via +32 478 15 47 71 ou via info@volume7gin.com ou info@40-15gin.com

7.2. L’offre s’applique toujours pendant que les stocks durent et peut être ajustée ou retirée à tout moment par Woodfish SNC. Woodfish SNC ne peut être tenu responsable de l’indisponibilité d’un produit. Si une offre a une période de validité limitée ou est assujettie à des conditions, cela sera explicitement indiqué dans l’offre.

7.3. En outre, Woodfish SNC ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects. L’ampleur de toute indemnisation éventuelle pour dommages directs se limite au montant de l’achat en question.

 

Article 8: Droit de rétractation

Les dispositions de cet article ne s’appliquent qu’aux clients qui, en leur qualité de consommateurs, achètent des articles en ligne auprès de Woodfish SNC.

Informations sur le droit de rétractation :

8.1. Le client a le droit de se retirer de l’accord dans un délai de 14 jours sans donner aucune raison et sans frais (sauf les coûts éventuels, mentionnés ci-dessous). La période de rétractation expire 14 jours après le jour où le client ou le tiers désigné par le client, qui n’est pas le transporteur, acquiert physiquement la possession du bien.

8.2. Afin d’exercer le droit de rétractation, le client doit nous informer (par courrier régulier : Woodfish SNC – Vijverstraat 11 – BE-9230 Wetteren, ou par e-mail : info@volume7gin.com - info@40-15gin.com) de sa décision de se retirer de l’accord au moyen d’une déclaration sans ambiguïté. Il peut utiliser un formulaire modèle pour cela. (Formulaire-de-retractation.pdf (fgov.be)) Si le client utilise cette option, nous enverrons immédiatement au client un accusé de réception de sa rétracttion sur un support durable (par exemple, e-mail).

Afin de se conformer à la période de rétractation, il suffit que le client envoie la communication concernant la décision de rétractation avant l’expiration de la période de rétractation.

Exception au droit de rétractation

8.3. Le client n’a pas le droit de se retirer de l’accord si la commande se compose de marchandises scellées dont le sceau a été endommagé ou cassé après la livraison. Après avoir ouvert ou modifié l’emballage de sécurité qui couvre l’article en tout ou en partie, l’achat ne peut plus être révoqué.

8.4. Si le client se retire de l’accord, il recevra de nous tous les paiements effectués à ce moment-là, y compris les frais de livraison, sans délai et en tout état de cause au plus tard 14 jours après que nous avons été informés de la décision de se retirer de l’accord, sans préjudice de ce qui est stipulé à l’article 8.7. Woodfish SNC rembourse le client avec les mêmes moyens de paiement avec lesquels le client a effectué la transaction initiale, à moins que le client n’ait expressément accepté le contraire; dans tous les cas, le client ne sera pas facturé pour un tel remboursement.

8.5. Le client doit nous retourner ou nous remettre les marchandises intactes sans délai, mais en tout état de cause au plus tard 14 jours après le jour où il a communiqué la décision de se retirer de l’accord. Cela se fait à temps si le client retourne les marchandises avant l’expiration de cette période de 14 jours.

8.6. Le client assumera lui-même le coût de retour des biens.

8.7. Woodfish SNC peut attendre le remboursement jusqu’à ce qu’il ait reçu les marchandises de retour, compte tenu de l’intégrité, y compris le scellage des marchandises retournées.

8.8. Le client n’est responsable que de la dépréciation des marchandises résultant d’un dommage ou d’une utilisation des marchandises qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour déterminer la nature et les caractéristiques des marchandises.

 

Article 9: Force majeure

9.1. Dans les situations de force majeure (guerre, grève, lock-out, pannes de courant, vol, incendie, problèmes logistiques avec des tiers, etc.) qui pourraient faire en sorte que Woodfish SNC ne soit pas en mesure ou incapable de s’acquitter de ses obligations en temps opportun, Woodfish SNC n’est pas responsable des dommages que le client subirait et ne peut en aucun cas être tenu responsable d’une indemnisation. Les obligations de Woodfish SNC sont suspendues pour la durée de la force majeure.

 

Article 10 : Acceptation expresse

10.1. Passer une commande auprès de Woodfish SNC via le webshop n’est possible que si le client est expressément d’accord avec le contenu et l’applicabilité de ces conditions générales au contrat d’achat à conclure. À cette fin, avant de terminer la commande, le client devra cocher la case « I agree to the Terms & Conditions », étant « Je suis d’accord avec les conditions générales ».

 

Article 11 : Informations sur les produits

11.1. Woodfish SNC s’efforce d’informer ses clients avec précision, de façon complète et exactitude sur les produits qu’elle offre dans la mesure du possible.

Il s’agit d’une obligation de moyens.

11.2. Dans le cas où il y a des divergences entre les renseignements fournis par Woodfish SNC et ceux indiqués sur les étiquettes des produits, l’information sur les étiquettes des produits prévaudra.

11.3. Le client doit vérifier les informations disponibles sur le produit avant de procéder à la consommation. Par consommation, le client renonce expressément à toute réparation ou réclamation contre Woodfish SNC.

 

Article 12 : Plaintes

12.1. Les défauts visibles doivent être indiqués immédiatement après la livraison sur la note de livraison ou la note de consignation.

12.2. Toute autre plainte doit être envoyée immédiatement à Woodfish SNC, et au plus tard quatorze (14) jours après réception des marchandises achetées.

 

Article 13 : Droit et compétence applicables

13.1. Toutes les relations juridiques entre Woodfish SNC et le client sont exclusivement soumises au droit belge.

13.2. Pour tout différend entre les parties, seuls les tribunaux de l’emplacement de Woodfish SNC ont compétence.

 

Article 14 : Éléments de preuve   

Le client accepte que les communications électroniques et les sauvegardes puissent servir de preuve.

 

 

 

 

Terms and conditions version 05/24, dd 01/05/2024

 

Company information:

Woodfish VOF
Vijverstraat 11 – BE-9230 Wetteren
BE0725.867.529
info@volume7gin.com - info@40-15gin.com
+32 478 15 47 71
(hereinafter Woodfish VOF)

 

Article 1: Scope
1.1. These general terms and conditions apply to every agreement concluded by a visitor via the webshop www.volume7gin.com or www.40-15gin.com(hereinafter "customer") of Woodfish VOF. These terms and conditions are an integral part of the agreement with the customer. These can only be expressly deviated from in writing.
1.2. By ordering online, the buyer declares to Woodfish VOF to have the legal age of at least 18 years to buy and or drink alcoholic beverages. In accordance with Article 6(6) of the Law of 24 January 1977, it may be requested at any time to prove that the customer has reached the minimum age of 18.
1.3. These general terms and conditions prevail over the terms and conditions that originate from the customer or from a third party, even if Woodfish vof has not explicitly protested them.
1.4. The application of these general terms and conditions is explicitly accepted by the customer by concluding an agreement with Woodfish VOF via the webshop, in accordance with the modalities of Article 10 of these general terms and conditions.
1.5. If one or more provisions of these terms and conditions are wholly or partially null and void or would be annulled, this does not entail the nullity of the other general terms and conditions. Woodfish VOF will replace the void clause with a legally valid clause, which will correspond to the original intention, or be as close as possible to it.
1.6. Woodfish VOF reserves the right to refuse an order from the customer. In that case, the customer will be informed without delay.

 

Article 2: Price 
2.1. All prices are expressed as standard in euro, including VAT, taxes and duties. If this is deviated from, taxes, duties and VAT are clearly stated separately. The prices stated on the date of the order apply.
The indication of price refers only to the article as described in words. The images are for illustrative purposes only and may contain elements that are not part of the product or price.
2.2. The delivery costs will be communicated to the customer before he orders. By placing the order, the customer acknowledges that these costs are paid in full by the customer.
Only costs of any after-shipments will be borne by Woodfish VOF.
2.3. Woodfish VOF reserves the right to correct any typos regarding the price. Woodfish VOF may change prices unilaterally if these price changes are due to objective circumstances beyond its control, such as changes in VAT, taxes and excise duties, delivery costs, purchase costs, raw materials, etc. This list of objective circumstances is not exhaustive and applies by way of example.

2.4. Buyers outside Belgium are solely responsible for respecting the local rules around importing alcohol. Any additional import charges, customs fees, excise duties and other costs are the responsibility of the buyer.

 

Article 3: Order
3.1. The agreement between the customer and Woodfish VOF is validly concluded at the time of placing the order. The order is placed by sending it electronically to Woodfish VOF when the corresponding button is clicked.
3.2. The general terms and conditions can be consulted during the ordering procedure and on the website and are made available as a downloadable link on the webshop, with a version number and date.

 

Article 4: Retention of ownership
4.1. The items remain the property of Woodfish VOF or, if applicable, the property of the partner of Woodfish VOF concerned until full payment of the purchase price and, if necessary, the apllicable shipping costs if the customer opts for delivery.

 

Article 5: Payment
5.1. Payment is always made electronically via the means of payment that are currently offered in the webshop. Each order is immediately payable at the time of the conclusion of the agreement.

 

Article 6: Delivery
6.1. The delivery of the purchased goods will in principle take place no later than seven (7) working days after receipt of the payment, unless the parties explicitly agree otherwise.
Delay in the delivery of these goods or services does not in any case entitle the customer to any compensation.
6.2. For the delivery of the ordered goods, Woodfish VOF relies on the services of Bpost and DPD, which use their own delivery schedules. Any change to the delivery schedule by Bpost or DPD cannot be attributed to Woodfish VOF.
6.3. If the customer is not at home at the time of delivery or is not able to accept the delivery, the delivery will, as the case may be, take place following the standard procedures of Bpost or DPD.
6.4. If the customer does not collect the delivery within the scope of article 6.3. and in accordance with the standard procedures laid down in Article 6.3. these goods will be returned to Woodfish VOF, the agreement will be deemed to have been terminated unilaterally by the customer. The customer will owe an amount equal to the return costs for this. The remaining balance will be transferred back to the customer by Woodfish VOF.
6.5. If certain goods prove to be unavailable or not delivered after ordering for any reason, Woodfish VOF has the possibility, without prejudice to the provisions of article 9, to dissolve the agreement with reimbursement of the purchase price and shipping costs of the undelivered goods, or to deliver the goods as soon as possible at its own expense.
Such dissolution or submission cannot give right to the payment of any compensation by Woodfish VOF.
6.6. Woodfish VOF will inform the customer as soon as possible of the further progress of the delivery of the order in the cases as described in article 6.5. In that case, the customer has the possibility to refuse an after-shipment. 

 

Article 7: Liability
7.1. Despite the fact that the online catalogue and the webshop are compiled with the utmost care, it is still possible that the information offered is incomplete, contains material errors, or is not up-to-date. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind Woodfish VOF. As far as the accuracy and completeness of the information provided is concerned, Woodfish VOF only has an obligation of means. Woodfish VOF is under no circumstances liable in the event of manifest material errors, typographical or printing errors.
If the customer has specific questions about e.g. availability, delivery time or delivery method, we ask the customer to contact our customer service in advance via +32 478 15 47 71 or via info@volume7gin.com of info@40-15gin.com.
7.2. The offer always applies while stocks last and can be adjusted or withdrawn at any time by Woodfish VOF. Woodfish VOF cannot be held liable for the unavailability of a product. If an offer has a limited period of validity or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
7.3. In addition, Woodfish VOF can under no circumstances be held liable for consequential damage. The extent of any possible compensation for direct damage is limited to the amount of the purchase in question.

 

Article 8: Right of withdrawal
The provisions of this article only apply to customers who, in their capacity as consumers, purchase items online from Woodfish VOF.
Information about the right of withdrawal:
8.1. The customer has the right to withdraw from the agreement within a period of 14 days without giving any reason and without costs (unless for the costs stated below). The withdrawal period expires 14 days after the day on which the customer or the third party designated by the customer, who is not the carrier, physically acquires possession of the goods.
8.2. In order to exercise the right of withdrawal, the customer must inform us (by regular mail: Woodfish VOF – Vijverstraat 11 – BE-9230 Wetteren, or by e-mail: info@volume7gin.com of info@40-15gin.com) of his/her decision to withdraw from the agreement by means of an unambiguous statement. He can use a model form for this.(https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf)
If the customer makes use of this option, we will immediately send the customer an acknowledgement of receipt of his/her withdrawal on a durable medium (e.g. by email).
In order to comply with the withdrawal period, it is sufficient for the customer to send the communication regarding the exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.
Exception to the right of withdrawal
8.3. The customer has no right to withdraw from the agreement if the order consists of sealed goods whose seal has been damaged or broken after delivery. After opening or modifying the safety packaging that covers the item in whole or in part, the purchase can no longer be revoked.
8.4. If the customer withdraws from the agreement, he/she will receive back from us all payments made at that time, including delivery costs, without delay and in any case no later than 14 days after we have been informed of the decision to withdraw from the agreement, without prejudice to what is stipulated in article 8.7. Woodfish VOF refunds the customer with the same means of payment with which the customer made the original transaction, unless the customer has expressly agreed otherwise; in any case, the customer will not be charged for such a refund.
8.5. The customer must return or hand over the goods to us undamaged without delay, but in any case no later than 14 days after the day on which he/she has communicated the decision to withdraw from the agreement. This is done on good if the customer returns the goods before this period of 14 days has expired.
8.6. The customer will bear the cost of returning the goods himself.
8.7. Woodfish VOF may wait for reimbursement until it has received the goods back, given the necessary integrity-check, including the sealing of the returned goods.
8.8. The customer is only liable for the depreciation of the goods resulting from damage or use of the goods that goes beyond what is necessary to determine the nature and characteristics of the goods.

 

Article 9: Force majeure
9.1. In situations of force majeure (such as war, strike, lock-out, power failures, theft, fire, logistical problems with third parties, etc.) which could result in Woodfish VOF not being able to meet its obligations in a timely manner, Woodfish VOF is not liable for any damage that the customer would suffer and can under no circumstances be liable for any compensation. The obligations of Woodfish VOF are suspended for the duration of the force majeure.

 

Article 10: Express acceptance
10.1. Placing an order with Woodfish VOF via the webshop is only possible if the customer expressly agrees with the content and applicability of these general terms and conditions to the purchase agreement to be concluded. For this purpose, prior to completing the order, the customer will have to check the checkbox next to the entry "I agree to the Terms & Conditions”.

 

Article 11: Product information
11.1. Woodfish VOF strives to inform its customers accurately, fully and correctly about the products it offers to the extent possible.
It is an obligation of means.
11.2. In the event that there are discrepancies between the information provided by Woodfish VOF and those indicated on the product labels, the information on the product labels will prevail.
11.3. The customer must check the available product information at least before proceeding to consumption. By consumption, the customer expressly waives any redress or any claim against Woodfish VOF.

 

Article 12: Complaints
12.1. Visible defects must be stated immediately upon delivery on the delivery note or the consignment note.
12.2. Any other complaints must be sent to Woodfish VOF immediately, and no later than fourteen (14) days after receipt of the purchased goods. 

 

Article 13: Applicable law and jurisdiction
13.1. All legal relations between Woodfish VOF and the customer are exclusively subject to Belgian law.
13.2. For any dispute between the parties, only the courts of the location of Woodfish VOF, have jurisdiction.

 

Article 14: Evidence    
The customer accepts that electronic communications and backups can serve as evidence.

conditions-EN
COnditions-FR
bottom of page